Югозападен университет "Неофит Рилски"

[ Вход ]

Относно този сайт

Уважаеми кандидатстуденти,

Стремейки се да предоставим лесен начин за кандидатстване в нашия университет разработихме тази платформа за вас.

Екипът, който поддържа този сайт, се стреми да запази информацията актуална и коректна, но независимо от полаганите усилия не гарантира пълната липса на грешки. Университетът си запазва правото, когато е необходимо, да променя, допълва или да поправя информация, като ще се стремим да ви уведомяваме за това.

Защита на личните данни

Информираме Ви, че ЮЗУ "Неофит Рилски" е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. ЮЗУ поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че ЮЗУ може да предоставя личните Ви данни на трети лица при пълно спазване на ЗЗЛД, когато това е необходимо. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.